Regulamin konkursu „Zadaj nam temat”

5 minut czytania
41
0
Igimag_redakcja
Igimag_redakcja
19 lutego 2018

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu pod nazwą „Zadaj nam temat” zwanego dalej konkursem oraz fundatorem nagród jest firma Wizardo sp. z o.o. Z siedzibą w Krakowie (30-111), ul. Al. Marsz. Ferdynanda Focha, nr 25, lok. 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców w pod numerem KRS 0000661790, NIP: 677 241 40 35, zwana dalej „Organizatorem”. Konkurs jest organizowany dnia 21.02.2018 r. Informacja o konkursie, zasadach uczestnictwa i nagrodach zostanie opublikowana 21.02.2018 r. w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem www.igimag.pl i na fanpage’u „Igimaga” na Facebooku. Zasadą konkursu jest: laureatów wybiera jury. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

Uczestnicy konkursu przesyłają do organizatora zgłoszenia z tematami o których chcieliby czytać w serwisie (Zadaj nam temat). Odpowiedź konkursowa musi zostać przesłana przez uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: listy@igimag.pl, wpisując w temacie maila „Konkurs”. Odpowiedzi muszą być wysłane do dnia 28.02.2018 r. do północy. Zwycięża 5 osób, które wybierze jury i które prześlą swoje dane kontaktowe (imię nazwisko, adres e-mail, telefon). Jeden uczestnik konkursu może nadesłać jedną odpowiedź. Nadesłanie odpowiedzi na zadanie, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu umowy, jest jednoczesne ze zgłoszeniem się uczestnika do udziału w konkursie. Uczestnik zgłaszający się do konkursu jednoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Wizardo sp. z o.o. i organizatora dla celów przeprowadzenia konkursu. Korespondencja e-mail, o której mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu regulaminu, powinna nadto zawierać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika; telefon kontaktowy uczestnika.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

Pięciu laureatów konkursu zostanie wyłonionych przez jury (Katarzyna Nowakowska, Agata Połajewska) na podstawie odpowiedzi przesłanych na adres: listy@igimag.pl Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do zrealizowania prawa do nagrody, tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko, telefon kontaktowy.

§ 5. Nagrody

Każdy z 5 laureatów otrzyma przyznaną losowo jedną z książek:

  • Nieznane więzi natury (edycja ilustrowana), Wohlleben Peter
  • Znikająca łyżeczka. Dziwne opowieści chemicznej treści, Kean Sam
  • Czasami kłamię, Feeney Alice
  • Miłość, Karpowicz Ignacy
  • Kolekcja nietypowych zdarzeń, Hanks Tom

Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ogłoszenia wyników konkursu na adres wskazany w e-mailu zgodnie z §3 ust. 4. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 regulaminu, w tym nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w §3. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikającymi z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone organizatorowi zmiany tych danych. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: Wizardo sp. z o.o., Al. Marsz. Ferdynanda Focha, nr 25, lok. 5, 30-111 Kraków, z dopiskiem „Konkurs Igimag” oraz dopiskiem wskazującym nazwę konkursu lub na adres e-mail: redakcja@igimag.pl. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie 1. powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Wizardo sp. z o.o.. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika – jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Igimag_redakcja
Igimag_redakcja
Tematyka, jaką poruszamy w IgiMagu, obejmuje kulturę, sztukę, podróże, kulinaria, lifestyle, technologię i motoryzację. W części magazynowej publikujemy wywiady z ciekawymi ludźmi, dłuższe teksty dotyczące interesujących i niewyeksploatowanych tematów oraz blok poświęcony nauce w ujęciu popularnym. Chcemy tworzyć taki serwis, jaki sami lubimy czytać.
AUTOR

Polecamy

[FM_form id="1"]