Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ
POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
oraz
POLITYKA COOKIES

1

REGULAMIN, WYDAWCA

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej jako Regulamin określa:
  1. zasady korzystania ze strony internetowej www.igimag.pl zwanej dalej jako Strona, prowadzonej przez WIZARDO Sp. z o.o. ul. AL. MARSZ. FERDYNANDA FOCHA, nr 25, lok. 5, 30-111  KRAKÓW, NIP: 677 241 40 35, Numer KRS: 0000661790 , adres internetowego serwisu: www.igimag.pl adres poczty elektronicznej do kontaktu hello@igimag.pl, zwanej dalej jako Wydawca,
  2. politykę prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych przez administratora danych,
  3. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wydawcę, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204),
  4. zasady sprzedaży towarów lub usług za pośrednictwem tzw. sklepu internetowego,
  5. politykę cookies.
 2. Opis stosowanej przez Wydawcę tzw. Netykiety stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

2

UŻYTKOWNIK

 1. Osoby korzystające ze Strony, zwane będą dalej jako Użytkownik.
 2. Wydawca w ramach Strony, może świadczyć usługi drogą elektroniczną na rzecz każdego podmiotu będącego osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która zwróci się do Wydawcy z zamówieniem na świadczenie usługi drogą elektroniczną, lub korzystając ze Strony zawrze umowę na korzystanie z takiej usługi.
 3. Wydawca nie weryfikuje autentyczności danych osobowych podanych mu przez Użytkownika, chyba że jest to konieczne do należytego wykonania danej usługi.

3

STRONA

 1. Wszelkie informacje zawarte na Stronie, podlegają ochronie prawa autorskiego.  Wydawca nie wyraża zgody na rozpowszechnianie informacji zawartej na Stronie, bez  podania jej źródła, poprzez umieszczenie stosownego linku prowadzącego  bezpośrednio do tej treści na Stronie, z tym zastrzeżeniem, że link winien być  pozbawiony atrybutu no follow lub równoznacznego. Wykorzystanie treści dla celów  komercyjnych wymaga każdorazowej odrębnej zgody Wydawcy. Umieszczenie przez  Wydawcę treści na Stronie, nie stanowi przeniesienia praw do tych treści, lub  zrzeczenia się tych praw.
 2. Zawarte na Stronie grafiki, układ strony (tzw. layout), moduły, komponenty, kody źródłowe, loga, nazwy handlowe i towarowe, stanowią własność ich autorów oraz  licencjodawców i innych uprawnionych podmiotów, zaś ich umieszczenie na stronie  nastąpiło na podstawie stosownych licencji, uprawniających Wydawcę do ich  komercyjnego wykorzystania, w większości przypadków bez konieczności przypisania  danych o autorze. Zasady korzystania z tych utworów, określa każdorazowa licencja do  konkretnego dzieła. Przez odwiedzenie Strony, osoby trzecie nie nabywają żadnych  praw do tych utworów, a w szczególności żadnych licencji, ani żadnych autorskich  praw majątkowych, ni związanych z korzystaniem w imieniu autora z osobistych praw  autorskich.
 3. Wydawca dokłada starań, by treści prezentowane na Stronie były przedstawiane w sposób rzetelny, rzeczowy i zgodny ze stanem faktycznym. Jednakże informacje  zawarte na Stronie, nie stanowią źródła oficjalnych informacji, w szczególności o  aktualnie obowiązującym prawie, nie stanowią także porady, opinii, sugestii lub  podpowiedzi określonego działania. Korzystanie z tych informacji, w szczególności w  celach komercyjnych, przez osobę odwiedzającą Stronę, następuje na wyłączne ryzyko  i odpowiedzialność osoby, która z treści zawartych na Stronie zamierza skorzystać.  Zastrzega się, że treści wskazane na Stronie, mogą być nieaktualne w kontekście  obowiązującego w danym momencie stanu prawnego, lub niewłaściwe lub  niewystarczające przy analizie konkretnego stanu faktycznego lub rozwiązania danego  problemu. Wydawca nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za powoływanie się lub  stosowanie do informacji zawartych na Stronie.
 4. Treści zawarte na Stronie, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W razie wątpliwości wyjaśnia się, że stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert.
 5. Na Stronie mogą być umieszczane treści o charakterze reklamowym i artykuły sponsorowane. Zasady publikacji takich treści mogą regulować odrębne przepisy.

4

PRZEDMIOT USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wydawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  a) serwis informacyjny/blog,
  b) konto,
  c) newsletter,
 2. Dostęp do Strony i w/w usług jest darmowy, chyba że z wyraźnego opisu danej funkcjonalności wynika co innego. W przypadku odpłatności danej usługi lub towaru oferowanych na Stronie, Wydawca każdorazowo umieszcza widoczną informację o cenie lub sposobie jej ustalenia wraz z informacją o kosztach dostawy (jeżeli dotyczy), a złożenie przez Użytkownika zamówienia, polega w szczególności na złożeniu wyraźnego i niebudzącego wątpliwości oświadczenia o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 3. Dostęp do niektórych z w/w usług może wymagać złożenia przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji Regulaminu, polityki prywatności lub zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji danej usługi.
 4. Wydawca może na Stronie oferować inne darmowe lub odpłatne usługi.
 5. Realizując obowiązek ustawowy, wydawca informuje, że korzystanie z usług drogą elektroniczną, może wiązać się z ryzykiem zaistnienia zagrożeń wynikających z tej formy komunikacji, a w szczególności przechwycenia lub uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownika przez osoby niepowołane. Stać się tak może w szczególności gdy urządzenie Użytkownika nie posiada stosownych i aktualnych programów zabezpieczających przed wirusami lub niepowołanym dostępem osób trzecich, system operacyjny nie jest bieżąco aktualizowany, lub Użytkownik korzysta z usług oferowanych przez niezaufanych dostawców, lub otwiera podejrzane wiadomości email, które potencjalnie mogą w nieświadomy sposób instalować programy typu trojan horse.
 6. Wydawca świadczy usługi elektronicznie przez 7 dni w tygodniu 24 dni na dobę. Wydawca zastrzega wstrzymanie świadczenia usług bez powiadomienia, w szczególności na wypadek koniecznych czynności konserwacyjnych, aktualizacji itd.

5

SERWIS INFORMACYJNY / BLOG

 1. Wydawca umieszcza i udostępnia Użytkownikom na Stronie informacje, treści i utwory o tematyce zgodnej z linią programową Wydawcy, tworzące serwis, zwany dalej jako Serwis informacyjny.
 2. Zawartość Serwisu Informacyjnego, jak i cała zawartość Strony, są przedmiotem ochrony prawa autorskiego.
 3. Opublikowanie treści w Serwisie Informacyjnym nie stanowi oświadczenia o zrzeczeniu się jakichkolwiek praw do treści.
 4. Dostęp do niektórych treści może być odpłatny, co Wydawca każdorazowo wyraźnie oznaczy.
 5. Wydawca umożliwia Użytkownikom możliwość komentowania treści zawartych w Serwisie informacyjnym. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść tych komentarzy. 

6

KONTO

 1. Wydawca może udostępnić Użytkownikom na Stronie funkcjonalność założenia konta, zwanego dalej jako Konto.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne. Konto może jednak umożliwiać lub warunkować dostęp do dodatkowych treści lub funkcji, w szczególności takich jak:
  a) wypowiadanie się w komentarzach,
  b) wypełnianie ankiet,
  c) subskrybowanie newslettera,
  d) funkcjonalność sklepu internetowego,
 3. Konto tworzone jest za pomocą systemu / portalu / rozwiązań technologicznych oferowanych przez Wydawcę, lub przez podmioty zewnętrzne (np.: system Disqus), co może wymagać udzielenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na korzystanie z tej funkcji na rzecz operatora tego systemu. Regulamin i warunki korzystania z w/w usługi dostępne są pod adresem: https://help.disqus.com/customer/portal/topics/215159-terms-and-policies/articles
 4. Konto ma charakter darmowy. W celu jego utworzenia i w związku z jego korzystaniem, Użytkownik nie ponosi kosztów innych niż te, które ponosi standardowo korzystając z dostępu do Internetu.

7

NEWSLETTER

 1. Wydawca może udostępnić Użytkownikom na Stronie funkcjonalność otrzymywania newslettera, zwanego dalej jako Newsletter.
 2. Korzystanie z funkcji Newslettera jest dobrowolne i darmowe, wymaga jednak akceptacji niniejszego Regulaminu, polityki prywatności i złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. W/w zgodzie, może towarzyszyć udzielenie dodatkowej zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych lub reklamowych od osób trzecich.
 4. Zapisanie się do newslettera nie rodzi roszczeń o otrzymanie jakichkolwiek treści, jego otrzymanie nie wiąże się także z uzyskaniem praw majątkowych autorskich do treści tam zawartych.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Informacja o możliwości i sposobie rezygnacji z newslettera będzie zawarta w każdej wiadomości przesyłanej Użytkownikowi z użyciem tej funkcjonalności.

8

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

 1. Użytkownik winien korzystać ze Strony, Konta oraz z innych usług na Stronie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i zasadami współżycia społecznego.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo m.in. zablokowania Konta lub innych usług, niedopuszczania do komentowania na stronie, usuwania komentarzy gdy:
  a) Użytkownik wykorzystuje Stronę lub Konto z naruszeniem obowiązującego prawa lub Regulaminu,
  b) nazwa Konta (lub komentarz) narusza prawo lub dobra osobiste osób trzecich lub jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe, wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propaguje przemoc, lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Wydawcę co może wprowadzać użytkowników w błąd,
  c) zachowanie Użytkownika jest źródłem szkody,
  d) Użytkownik podejmuje czynności o znamionach hakerskich, a w szczególności usiłuje przełamać zabezpieczenia Strony lub domeny/serwera na którym jest umieszczona,
  e) Użytkownik umieszcza w komentarzach treści reklamowe, lub o charakterze spamu,
  f) Użytkownik narusza prawa autorskie lub inne prawa pokrewne lub prawa własności przemysłowej Wydawcy lub osób trzecich,
  g) treść komentarzy stanowi naruszenie tzw. Netykiety opisanej w załączniku do Regulaminu.
 3. Użytkownik ponosi samodzielną, wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw i interesów osób trzecich.

9

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a także składanie Zamówień z użyciem komunikacji elektronicznej, jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego, mającego zainstalowaną jedną z poniżej wymienionych przeglądarek www: Firefox 3.5 lub wersja wyższa, IE 8.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa,
  b) dla usługi przeznaczonej na urządzania końcowe typu desktop (PC): nie niższe niż System Windows Vista lub Windows 7 z przeglądarką Internet Explorer 9.0,
  c) dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenie końcowe typu iPad z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2; urządzenie końcowe typu iPhone 3G lub wyższe z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2 lub urządzenie końcowe typu iPod Touch z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2,
  d) dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe typu Android: posiadające wersję systemu operacyjnego nie niższe niż wersja Android 2.0,
  e) posiadanie dostępu do sieci Internet.

10

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa na korzystanie z Konta oraz świadczenie innych usług określonych w Regulaminie, a mających z uwagi na swą specyfikę charakter usług powtarzalnych (np.: newsletter), zawarta jest na czas nieoznaczony.
 2. Każda ze Stron uprawniona jest rozwiązać umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. Powyższe nie stanowi źródła jakiegokolwiek roszczenia.
 3. Oświadczenie o rozwiązaniu może być złożone w dowolnej formie. Wystarczającym jest w szczególności wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Wydawcy.
 4. Zaprzestanie lub rozwiązanie umów dotyczących korzystania z funkcjonalności oferowanych przez podmioty trzecie (w szczególności Disqus) następuje w sposób i na zasadach określonych przez dostawcę takiej usługi. W odniesieniu do usługi Disqus zasady te opisane są na stronie: https://help.disqus.com/customer/portal/topics/215159-terms-and-policies/articles

11

DANE OSOBOWE – POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (zwanym dalej jako Administrator), przekazywanych dobrowolnie, w szczególności w ramach:
  a) składania zamówienia, 

  b) wyrażania zgody na akcję marketingową lub promocyjną,
  c) rejestracji,
  d) zakładania Konta,
  e) korespondowania z Administratorem,
  f) subskrybowania usług mailingowych (newsletter),lub w ramach świadczenia przez Administratora innych usług drogą elektroniczną, jest WIZARDO Sp. z o.o. ul. AL. MARSZ. FERDYNANDA FOCHA, nr 25, lok. 5, 30-111  KRAKÓW, NIP: 677 241 40 35, Numer KRS: 0000661790 , adres internetowego serwisu: www.igimag.pl adres poczty elektronicznej do kontaktu hello@igimag.pl,
 2. Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Nie przekazanie Administratorowi danych osobowych oznaczonych przez Administratora jako niezbędne do zawarcia danej umowy lub skorzystania z danej funkcjonalności portalu Administratora (np. wysyłania wiadomości, wpisania komentarza), uniemożliwia odpowiednio zawarcie i wykonanie umowy, lub skorzystanie z danej funkcjonalności. Wydawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, które są niezbędne do realizacji tych celów.
 4. Podmioty, które przekazały Administratorowi swe dane, zwane będą dalej jako Przekazujący.
 5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z Przekazującym w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną:
  a) nazwisko i imiona Przekazującego,
  b) adres e-mail Przekazującego,
 6. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Przekazującym, Wydawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, w tym w szczególności: dane dotyczące karty kredytowej, karty debetowej lub rachunku bankowego – wyłącznie gdy jest to konieczne do dokonania płatności za towar lub usługi świadczone przez Wydawcę, ustalenia geolokacji, w przypadku korzystania z funkcjonalności ustalania trasy dojazdu itd. W tym wypadku Wydawca każdorazowo oznacza i wyróżnia te dane, które są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 7. Wydawca może przetwarzać, za zgodą Przekazującego i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, inne dane dotyczące Przekazującego, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 8. Administrator przetwarza nadto dane eksploatacyjne, a to:
  a) oznaczenia identyfikujące Przekazującego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 wyżej,
  b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Przekazujący,
  c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 9. Administrator nie przetwarza tzw. danych wrażliwych Przekazującego.
 10. Przekazujący ma prawo dostępu do treści przekazanych Administratorowi danych oraz żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych, Przekazującemu służy także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 11. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Przekazującego w celu świadczenia usług droga elektroniczną, a w szczególności w celu:
  a) umożliwienia logowania przez Użytkownika do Konta lub innych serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora, o ile serwisy posiadają taką funkcjonalność,
  b) realizacji łączącej Strony umowy, a w szczególności: weryfikowania tożsamości Użytkownika, obsługi transakcji między Administratorem a Użytkownikiem w przypadku oferowania odpłatnych usług, obsługi procesu płatności, w tym w ramach tzw. przelewów bezpośrednich, wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora w związku z wykonaniem umowy, przy założeniu że przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą, świadczenia ewentualnej obsługi posprzedażowej, rozpatrywania i kierowania roszczeń wynikających z ewentualnie łączącej strony umowy, realizacji ewentualnych dostaw produktów, usług, korespondencji na adres tradycyjny, email lub telefon Użytkownika.
  c) korespondowania z Przekazującymi, którzy dokonali subskrypcji newslettera lub skorzystali z funkcji wysłania wiadomości do Administratora za pośrednictwem komponentu wbudowanego w stronę,
  d) realizowania funkcji planowania trasy dojazdu do siedziby Administratora lub innego miejsca opisywanego na stronie (w szczególności przy użyciu funkcji i mechaniki Google Maps),
  e) korespondowania z Użytkownikiem w innych prawnie uzasadnionych sprawach, a w szczególności powiadamiania go o zmianach regulaminów, polityki prywatności i polityki cookies, informowania o dokonanych płatnościach,
  f) ulepszania świadczonych usług i ich personalizacji dla potrzeb Użytkownika, w tym gromadzenia, analizowania i przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania produktów, serwisów i stron Administratora, analityki ruchu Użytkownika na stronach internetowych Administratora,
  g) zarządzania i ochrony własnych systemów informatycznych.
 12. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Wydawca, na zasadach określonych w ust. 3-5 art. 19 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18, które są:
  a) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
  b) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Wydawcę, za zgodą Przekazującego;
  c) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 w/w ustawy,
  d) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 13. Administrator może zbierać i przetwarzać dane osobowe także w celach marketingowych, a to przesyłania własnych i cudzych informacji marketingowych, reklamowych i handlowych również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem email, SMS lub w drodze połączenia telefonicznego, w tym dostarczania treści marketingowych indywidualnie dopasowanych dla danego Użytkownika, w także po zakończeniu świadczenia usługi drogą elektroniczną, jedynie pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi na powyższe wyraźną i odrębną zgodę, przy czym zgoda ta ma każdorazowo charakter dobrowolny, a oświadczenie o jej ewentualnym udzieleniu będzie wyraźnie wyodrębnione na Stronie.
 14. W przypadku gdy z wybranego przez przekazującego dane osobowe sposobu ewentualnej zapłaty za towar lub usługi świadczone przez Administratora wynika skorzystanie z usług podmiotu realizującego tzw. przelewy bezpośrednie (przelewy24.pl, PayU, PayPal itd), dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności podmiotom realizującym tego rodzaju usługi:
  a) usługa PayU – PayU, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 274399,
  b) usługa przelewy24.pl – PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, KRS: 347935,
  c) usługa DotPay – Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, KRS: 296790,
  d) PayPal – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.
 15. Serwis internetowy Administratora korzysta z systemu Google Analytics, który m.in. w celach statystycznych monitoruje i analizuje zachowanie użytkowników na Stronie, w szczególności poprzez:
  a) monitorowanie ruchu na Stronie i jej podstronach (odnotowywanie faktu odwiedzenia strony, czasu spędzonego na Stronie lub podstronach, daty odwiedzin itd.),
  b) ustalanie rodzaju urządzenia z którego doszło do odwiedzenia strony (smartfon, tablet, komputer itd.),
  c) ustalenie w jaki sposób osoba trafiła na Stronę (bezpośrednie wpisanie adresu, linki, media społecznościowe, hasło wpisane w wyszukiwarkę itd.)
  d) ustalenie kraju, z którego osoba odwiedza Stronę.
 16. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności stosowanej przez osoby trzecie, a w szczególności Google czy operatora usługi Disqus zawarte są m.in. pod linkami:
  a) https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/ 
  b) https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
  c) https://help.disqus.com/customer/portal/topics/215159-terms-and-policies/articles
 17. Korzystanie przez Użytkownika na portalu internetowym Administratora z funkcjonalności i usług oferowanych przez inne podmioty, takich jak: przelewy bezpośrednie (PayU, przelewy24.pl itd.), komentowanie i ocenianie treści zawartych na stronie (Disquss), polubienie, śledzenie, udostępnienie zawartości (Facebook, Google+, Twitter itd.), może wiązać się z koniecznością akceptacji regulaminów i polityk prywatności osób trzecich, za których treść Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Administrator informuje, że hipotetycznie może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, w sposób i na warunkach określonych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Powyższe może nastąpić w przypadku, m.in. gdy dana usługa świadczona elektronicznie, jest realizowana z wykorzystaniem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, co potencjalnie może mieć miejsce w przypadku korzystania przez Przekazującego z usług typu VPN z użyciem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, a także gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy łączącej Strony, oraz gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła na to zgody na piśmie. Przekazanie danych do państwa trzeciego z inicjatywy Wydawcy nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 19. Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem, na dzień udzielenia informacji, są lub mogą być podmioty: świadczące usługi analityki internetowej (Google Analitics), podmioty obsługujące płatności.
 20. Dane te, mogą być także przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym charakterem danej umowy lub usługi internetowej zakresie, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi księgowe, informatyczne, audytorskie, archiwizacyjne, kadrowe, prawne, a także pełnomocnikom i prokurentom. Dostęp do danych uzyskać może także ewentualny następca prawny Administratora, w szczególności w przypadku połączenia lub przejęcia. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach w jakich zostały one przekazane Administratorowi z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązującego prawa.
 21. Publikując wpisy na stronie internetowej/portalu społecznościowym Administratora, w szczególności w formie opinii/komentarza, Przekazujący wpisy te, jak i udostępniane przez siebie dane czyni publicznymi. Z tego tytułu Przekazującemu nie służą żadne roszczenia o wypłatę wynagrodzenia lub o odszkodowanie.
 22. Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, podmiotom lub instytucjom w wypadkach gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 23. Administrator chroni i zabezpiecza przekazane mu dane osobowe, zapewniając do nich dostęp wyłącznie upoważnionym osobom. Administrator stosuje nadto niezbędne środki techniczne, informatyczne, fizyczne i organizacyjne gwarantujące należyte zabezpieczenie i ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator korzysta w szczególności z zabezpieczeń takich jak: szyfrowanie SSL, zapory (firewall), programy antywirusowe, szyfrowanie danych. Administrator informuje, że nigdy nie prosi Użytkowników o podanie hasła, które ewentualnie zostało utworzone przez Użytkownika w celu dostępu do usług lub serwisów Administratora.

12

POLITYKA COOKIES

 1. Strona i Wydawca korzysta z tzw. plików cookies, tj. plików z danymi przechowywanych na komputerze/tablecie/telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w szczególności w celach:
  a) usprawnienia i polepszenia funkcjonowania Strony,
  b) dostosowania Strony do preferencji Użytkownika,
  c) rozpoznawania Użytkownika i spersonalizowania Strony,
  d) tworzenia statystyk,
  e) utrzymania stanu zalogowania, tj. utrzymania tzw. sesji,
  f) reklamowych, a w szczególności dostosowania ich treści do preferencji Użytkownika,
  g) analitycznym, a w szczególności analizy ruchu na stronie internetowej Administratora,

Użytkownik w każdym czasie może nie wyrazić zgody na obsługę plików cookies, odpowiednio konfigurując swą przeglądarkę internetową.

13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin w aktualnej treści obowiązuje od: 15 Marca 2017 roku. 
 3. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. Wydawca powiadomi o zmianie regulaminu zarejestrowanych Użytkowników. Zmienioną treść Regulaminu stosuje się do umów i zdarzeń zawartych lub zaistniałych po dokonaniu zmiany.
 4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Wydawcę przed zawarciem każdorazowej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, w sposób umożliwiający pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Realizując obowiązek ustawowy Wydawca informuje o możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na ten temat dostępne są w szczególności pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

Netykieta serwisu igimag